Digevangs formand har modtaget følgende henvendelse fra Tårnby kommunes Sundhedscenter:

Kære Grundejerforeningsformænd
Mange mennesker befinder sig lige nu i en sårbar position, hvor de hverken kan få besøg eller gå deres vanlige ærinder. Nogle af de mennesker orienterer sig ikke på sociale medier – og er muligvis ikke bekendte med de muligheder for hjælp og støtte der er til rådighed i denne tid.
Vi har derfor lavet et lille opslag med hjælpemuligheder – både praktisk hjælp og samtale – som vi vil dele uden om de sociale medier.
Vi vil være glade, hvis I kan hjælpe os med at sende opslaget ud til jeres grundejerforeninger.
På forhånd tak.
Følgende dokument er vedhæftet: Opslag Corona
Venlig hilsen
Naomi Gurfinkiel
Frivillighedskoordinator
TÅRNBY KOMMUNE
SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
KAMILLEVEJ 4, 1.TH
2770 KASTRUP
TEL. 30 76 05 25
NGU.SC.AS@TAARNBY.DK
WWW.SUNDHEDSCENTERTAARNBY.DK

Vi har udsendt en mail til de af vores medlemmer, hvis mailadresse vi er bekendt med.
I mailen opfordres medlemmerne til at videregive informationen til deres nabo, hvis man vurderer eller har kendskab til, at naboen kan have brug for det.

Digevang har ikke tænkt sig at foretage noget ekstraordinært i forhold til den verserende epedemi med Coronavirus – ud over at opfordre til, at man følger med i dagspressen, på de offentlige pressemøder og ikke mindst på https://politi.dk/corona og evt. på http://coronavirus.dk
Derudover opfordrer vi til, at man holder øjne og ører åbne og hjælper hinanden, hvis der skulle opstå behov – især hvis man har kendskab til, at en nabo eller andre har problemer med at købe ind – eller i øvrigt har behov for hjælp m.v.

Er Du hjerteløber – eller kunne du tænke dig at være det?
Digevang arbejder på at få mindst én hjertestarter i foreningen, men vi er også interesseret i at skaffe nogle hjerteløbere.
Vi har derfor uddelt følgende “Flyer”: Hjerteløbere

Foreningen har modtaget tilsagn fra 10 interesserede hjerteløbere – nogen af dem er i forvejen hjerteløbere – og vi har modtaget tilsagn fra fire grundejere, der er interesseret i at blive “faddere” til en hjertestarter.
Vi har afsendt en ansøgning om mindst én, men helst to hjertestartere til Trygfonden, som har lovet at svare efter ca. tre måneder.

Hvis Du er interesseret i at blive hjerteløber, kan du se meget mere om emnet på dette link: https://hjertestarter.dk/hjerteloeber

Følgende er sendt ud til festdeltagerne:

Kære Jubilæumsdeltagere.

På grund af den situation, der nu er opstået og henset til udmeldingerne fra Statsministeren og Myndighederne i øvrigt, har vi besluttet at AFLYSE Jubilæumsfesten på lørdag.
Vi er også i en situation, hvor Kulturzonen angiveligt bliver lukket, så vi har ingen mulighed for at gennemføre festen.
Det er hensigten, at festen skal gennemføres på et senere tidspunkt, og vi vil forsøge at opretholde vores bestilling af mad og underholdning m.v., men blot udskyde leveringen, hvis det er en mulighed. Det finder vi alt sammen ud af inden for de nærmeste dage.
Vi beklager den kedelige beslutning, men det er nok den rigtige beslutning under de givne omstændigheder.
—-
Vi har nu modtaget bekræftelse på, at vi kan udskyde leveringen af buffet’en fra Gaudium til et senere tidspunkt.
Det samme er tilfældet med vores underholder Kimlarsenjam.dk, så nu venter vi bare på normaliserede forhold i landet.
—-
Det er kun tiden, der vil vise, hvornår festen bliver afholdt, men det er helt sikkert, den nok skal blive holdt.
Vi har besluttet ikke at tilbagebetale det indbetalte beløb, men i stedet vente til festen skal holdes – skulle der til den tid være nogen, der ikke har mulighed for at deltage, vil de selvfølgelig få deres penge tilbage.
——-
I forbindelse med Digevangs 75 års fødselsdag, inviteres medlemmer med hjemmeboende børn til et jubilæumsarrangement med mad, drikke og underholdning – invitationen kan ses på dette link: Jubilæumsinvitation_2020

Bemærk! Når man sender en tilmelding på 75@digevang.dk kan man risikere at modtage et retursvar med overskriften: Undelivered Mail Returned to Sender – men det skal I ikke tage jer af – mailen er leveret, og der er formentlig tale om en returmelding fra et Spam-filter hos vores mailudbyder.
Når betaling har fundet sted, kan vi også se betalingen – enten i MobilePay eller i banken.

Ind til nu har vi modtaget følgende tilmeldinger:
Voksne: 62
Børn: 10

Tilmeldingsfristen er udløbet.

I forbindelse med udarbejdelse af BS-meddelelsen er standardteksten ikke blevet rettet rigtig til, så der i stedet for at stå “KONTINGENT GF DIGEVANG FOR HELE 2019”, skulle have stået “KONTINGENT GF DIGEVANG FOR HELE 2020”.
På indkaldelsen er sket samme fejl – i stedet for teksten: “For at opnå stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt senest den 1. februar 2019”, skulle der selvfølgelig have stået; “For at opnå stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt senest den 1. februar 2020”.
Nogen gange går tingene lidt for hurtigt, selv om man egentlig burde have god tid som pensionist:-)
Jeg håber selvfølgelig, at medlemmerne kan bære over med det.

Grundejerforeningen Digevang afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar, 2020, kl. 19:00, i Skelgårdskirkens mødelokale, Vestamagercentret.
Indkaldelsen er omdelt til grundejerne og kan ses her: Indkaldelse_2020
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle være formanden i hænde senest med udgangen af januar.
Uddrag af vedtægternes §6.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, og intet forhandles eller vedtages på generalforsamlingen uden at være anført i indkaldelsen. Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede regnskab, som kan ses her: Årsregnskab_2019_final

Referatet fra generalforsamlingen er nu udarbejdet og kan ses her: Generalfors_200225

Bestyrelsen har 13.01.20. holdt bestyrelsesmøde hos Erling Hansen, hvorunder det bl.a. blev besluttet at generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. februar 2020 i Skelgårdskirkens mødelokale. Derudover blev jubilæet og muligheden for at finde hjerteløbere og evt. etablering af hjertestarter drøftet.
Referatet af mødet kan ses her: Bestyrels_200113

Grundejerforeningen Digevang indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 12. november 2019, kl. 19:30 i Skelgårdskirkens mødelokale.

Indkaldelsen og dagsordenen kan ses her.

Resultatet af generalforsamlingen!

Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 19:30 afholdtes den ekstraordinære generalforsamling.
Der var fremmødt 33, hvoraf de 23 var stemmeberettigede.
Formanden bød velkommen og Rune Jønsson blev valgt til dirigent.
Formanden præsenterede og redegjorde for forslaget, til hvilket der ingen kommentarer var.
Forslaget blev herefter vedtaget med alle stemmer, idet ingen stemte imod, og ingen undlod at stemme.
Under eventuelt opstod der på opfordring fra formanden en mindre drøftelse af, hvem der kan deltage, og hvad deltagergebyret skal være.
Der var stor enighed om, at det kun er nuværende beboere med hjemmeboende børn, der kan deltage, og omkring gebyret var der tilsyneladende enighed om, at kr. 100,- pr. deltager vil være rimeligt.
Herefter blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet.

Det endelige referatet af generalforsamlingen kan ses her

Kulturzonen, Nøragersmindevej 100, 2791 Dragør, har foreslået et samarbejde med Digevang – et samarbejde, som i første omgang handler om, at vi her på hjemmesiden gør lidt reklame for Kulturzonen.
De beskriver sig selv således:
Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus – er et kulturelt samlingspunkt på Vestamager. Kulturzonen er et kreativt skabende og levende hus med højt til loftet og masser af kulturtilbud og oplevelser for alle borgere.

Kulturzonen er et levende og dynamisk Kulturhus, som samarbejder med borgere, skoler, daginstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner om at skabe mangfoldige aktiviteter. Et hus, hvor mennesker mødes og sammen skaber og producerer kultur, musik og fællesskaber. Kulturzonen er et sted, hvor du kan komme til koncerter, foredrag, arrangementer og hverdagsaktiviteter.

Kulturzonen har en hyggelig café ”Kulturcaféen” med mad og drikke (og dagens ret).

Kulturzonen har sal og mødelokaler, som foreninger og institutioner kan booke.

Kulturzonen er også Tårnby Musikskole – med et udviklende og inspirerende læringsmiljø for børn og unge med en mange forskellige undervisningstilbud til alle fra 0 til 25 år. Der er masser af plads til at udvikle sig musikalsk og kreativt gennem soloundervisning, kor, bands, orkestre, koncerter, øvecamps samt møder med musikere og kunstnere. Musikskolen er fællesskab, fordybelse og fantasi – et spirested, hvor du kan udtrykke dig, komponere, træne, øve og vise frem.

Kulturzonen er en scene for kulturaktiviteter – en scene, hvor unge kan lære og få støtte til at udvikle, producere og udtrykke sig kreativt og kunstnerisk med de unikke talenter, de besidder. Kulturzonen rummer øvelokaler og studie med faciliteter til at indspille din nye sang med dit band.

Kulturzonen er også dér, hvor du som borger kan engagere og involvere dig. Et fællesskab, hvor du kan engagere dig i et ungeråd, brugerråd eller en forældreforening og tage initiativ til forskellige aktiviteter.

Kulturzonen har udendørsfaciliteter, som du frit kan komme og benytte.

Kulturzonen har en hjemmeside, og den kan ses her: http://www.kulturzonen.net/