Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Digevang.

§1.

Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digevang. Dens hjemsted er Tårnby kommune under Tårnby ret, der er foreningens værneting, omfattende matr. nr. 6 GE og 6 KC af Tømmerup by, Tårnby sogn, udloddede grunde.

§2.

Samtlige grundejere inden for foreningens område har iflg. tinglyste deklarationer af 14/7 1947 og 15/12 1949 samt den af 11/9 1985 tinglyste lokalplan 43 pligt til at være medlem af foreningen.

§3.

Foreningens mål er at varetage grundejernes interesser i alle fællesanliggender, herunder lys, veje, kloak‑, gas‑ og vandforsyning.

§4.

Ved optagelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Der betales for hver erhvervet grund. Kontingentet og eventuelle gebyrers størrelse fastsættes ligeledes af generalforsamlingen, og kontingentet forfalder forud pr. 01.01 med sidste rettidige indbetalingsdato 01.02. Restancer må ikke finde sted.

§5.

Foreningens medlemmer er solidarisk forpligtede med hensyn til lovligt vedtagne fællesudgifter.
Sælger og køber hæfter solidarisk for alle til foreningen skyldige ydelser, der er forfalden til betaling inden overtagelsesdagen.
Foreningens medlemmer er forpligtede til at underrette et bestyrelsesmedlem ved salg og fraflytning.

§6.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, og intet forhandles eller vedtages på generalforsamlingen uden at være anført i indkaldelsen. Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede regnskab.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest d. 31. januar.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle formelle spørgsmål.
Ved afstemningen råder hvert medlem over kun en stemme, uanset hvor mange grunde der besiddes.
Afstemningen skal være skriftlig, når det forlanges af en 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten.
Simpelt flertal afgør alle beslutninger, dog kan forandring af foreningens vedtægter kun ske, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Vedtægterne skal, for at være gyldige, godkendes af Tårnby kommune.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller en generalforsamling eller på begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Begæring herom indgives skriftligt til formanden med formuleret angivelse af det, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 3 uger efter begæringen er modtaget af formanden. En sådan generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst 4/5 af de opfordrende medlemmer møder op.

§7.

For at opnå adgang til generalforsamlingen må kontingent for året være betalt. Seneste rettidige indbetaling 01.02, jvf. § 4.

§8.

Til at varetage foreningens formål og interesser vælges blandt foreningens medlemmer en bestyrelse bestående af: Formand, kasserer, tre øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Formand og kasserer vælges særskilt.
Bestyrelsens medlemmer og suppleanterne vælges for to år, således at der hvert andet år afgår to medlemmer plus én suppleant og hvert andet år tre medlemmer plus én suppleant.
Bestyrelsens medlemmer samt suppleanter kan genvælges.
Desuden vælges for to år ad gangen to revisorer, således at 1. revisor afgår hvert andet år, 2. revisor hvert andet år. Endvidere vælges en revisorsuppleant, der afgår hvert år. Revisorer og revisorsuppleant kan genvælges. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret, medmindre de træder i stedet for et fraværende bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Over møderne føres en protokol, der kommer til godkendelse for generalforsamlingen og tjener som bevis for rigtigheden af førte forhandlinger over for foreningens medlemmer og tredjemand.

§9.

Bestyrelsen afholder under ansvar over for generalforsamlingen løbende udgifter, som på grund af forholdene ikke har kunnet forelægges på generalforsamlingen og som i øvrigt er nødvendige for den forsvarlige ledelse af foreningen.

§10.

Generalforsamlingen bestemmer, hvorvidt nogen af bestyrelsen eller revisorerne skal have honorar, samt størrelsen af disse.
Udgifter, der påføres bestyrelsesmedlemmerne ved deres virke for foreningen, godtgøres de pågældende efter regning

§11.

Regnskabet føres af kassereren, der gyldigt kan kvittere for alle indbetalinger. Alle ind‑ og udbetalinger bogføres. Kontantbeløb over kr. 1.000,00 indsættes på foreningens konto, hvor der kun kan hæves med formandens og kassererens underskrifter.

§12.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren er pligtig til at lade de af foreningen valgte revisorer, anmeldt eller uanmeldt, gennemgå regnskabet og opgøre beholdningen.

Regnskabet revideres såvel talmæssigt som kritisk af revisorerne, der ved påtegning attesterer rigtigheden af dets opstilling og statusopgørelsen og eventuelt anfører deres bemærkninger til regnskabet.

§13.

Finder et medlem anledning til klage, indsendes den skriftligt til formanden. En af bestyrelsen afvist klage kan forlanges behandlet på førstkommende generalforsamling.

§14.

Grundejerne har hegnspligt. For så vidt der plantes levende hegn, skal det klippes og vedligeholdes. Det er forbudt at opsætte pigtrådshegn. Mellem grundene sættes hegnet i skellet, og grundejerne skal ifølge loven dele hegnspligten med hinanden, dog kan ingen grundejer kræve opsat hegn, der overstiger hans nabos økonomiske evne. Hegnene mellem grundene må ikke være over 1,8 meter høje. Grundejeren skal vedligeholde den side af hegnet, der vender ind imod hans grund.

§15.

Grundene er i øvrigt omfattet af anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanerne 43 og 50, der er tinglyst henholdsvis 11/9 1985 og 28/3 1984.

§16.

Medlemmerne er pligtige til at holde grunden fri for ukrudt. Det påhviler den enkelte grundejer at holde fortovsarealet fejet og fri for ukrudt, samt den halve kørebane rengjort og fejet. Snerydningspligten påhviler den enkelte grundejer. Såfremt disse bestemmelser ikke overholdes, vil grunden/fortovsarealet/kørebanen blive renset på grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren.

§17.

Afbrænding på grundene eller tilstødende arealer må så vidt muligt ikke finde sted, men henvises til bortkørsel med gratis storskrald. Affald, bygningsmaterialer og lignende må ikke henlægges på veje og fortove.

Grundejerforeningens areal stilles i øvrigt under grundejernes beskyttelse og eventuel beskadigelse af vej eller fortove vil medføre erstatningskrav mod skadevolderen.

§18.

Det påhviler bestyrelsen jævnligt at foretage eftersyn på foreningens område. Såfremt der ved disse eftersyn konstateres forhold, som er i strid med nærværende vedtægter, har bestyrelsen påtalepligt.

Således vedtaget den 11. marts 1945.

Revideret på generalforsamlingen 30. august 1967.

Revideret på generalforsamlingen den 22. september 1980.

Revideret på generalforsamlingen den 28. februar 1983.

Revideret på generalforsamlingen den 23. februar 1987.

Revideret på generalforsamlingen den 26. februar 2002.

Revideret på generalforsamlingen den 25. februar 2014.

Vedtægterne er godkendt af Tårnby kommune den xx.xx.2014.