På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at foreningen vil anbefale medlemmerne at melde sig til Nabohjælp. Mange er allerede medlem, men det er sikkert en rigtig god idé, at endnu flere kommer med på vognen. Der er flere muligheder, når først man har meldt sig til – bl.a. kan man selv vælge en gruppe, til hvem man kan oplyse, når man er bortrejst, så de kan holde et ekstra øje med ejendommen.
I øvrigt er der mange gode råd om indbrudssikring på hjemmesiden, der kan findes på dette link: https://nabohjaelp.botrygt.dk/

Efter 28 år og ikke mindre end otte ansøgninger – første ansøgning var i 1991 – til tre forskellige borgmestre i Tårnby kommune er det i dag den 21.08.19 lykkedes Grundejerforeningen Digevang at få tilsagn om en mindre bro i forlængelse af stien fra Natalvej, ind over “Trekantområdet” med “Ugandabakkerne”, over lavlandskanalen og videre ind til selve Naturpark Amager.
Skov og Naturstyrelsen har samtidig lovet at isætte en låge ind til Naturparken.
Broen udføres som en beskeden smutvej over kanalen med nedgange fra øverste niveau ned til broen, der placeres på nederste plateau. Kommunen financierer broen med overskudsmidler fra Friluftshuset og den udføres af Skovhjælperne.
2770 har på forsiden beskrevet ansøgningen – artiklen kan ses her: 2770_200819_forsiden

Kultur og fritidsforvaltnings forslag med tilhørende bilag og billeder kan ses her: 7829680-21-08-2019-00-Dagsorden-med-bilag-aaben
Kig under Dagsordnens forslag 7 på side 13 og under bilag 7.1 på side 138 i bilagsoversigten.

Tårnby Bladet har også beskrevet broen, og artiklen kan ses her: Tårnby Bladet_nr_9_september_2019

Tårnby kommunes Økonomiudvalg har på mødet den 04.09.19. tiltrådt at beløbet frigives og broen dermed opføres.

Nu sker der noget med vores bro – arbejdet er gået igang, og broen er lagt på plads – se billederne her:

Bro over kanalen.
Vangerne er lagt på plads.
Bro over kanalen.
Belægningen er lagt på.
Bro over kanalen.
Broen set mod nord.
Nu også med en fin låge – så mangler vi bare trapperne.

Digevangs bestyrelse v/formand, Allan Christensen, har i forlængelse af generalforsamlingen i februar 2019 tilsendt Tekniske Forvaltning en skrivelse, hvoraf fremgår, at foreningen på generalforsamlingen i februar 2019 har vedtaget at hæve bebyggelsesprocenten fra 25 til 30%.
Da kommunen efter flere måneder ikke havde svaret, henvendte formanden sig til forvaltningen, som bekræftede, at de har modtaget anmodningen, og at den vil indgå i den kommende lokalplan for området – en lokalplan, der forventes at være klar omkring 2021.

Medlemmerne i GF Digevang har inden for den seneste måned modtaget en henvendelse fra TDC om gratis etablering af fibernet på ejendommen. Ansøgningsfristen sluttet omkring oktober 2019.
Foreningen anbefaler, at man tager imod tilbuddet, som dog ikke i første omgang understøttes af Stofa.
Foreningen anbefaler alligevel medlemmerne at sige ja til tilbuddet, dels fordi det ikke koster noget, og dels fordi det ved en seneres installation vil være forbundet med omkostninger at få det installeret.
Endelig bør det vel også nævnes, at det under ingen omstændigheder forringer ejendommens værdi – tværtimod.

I den seneste information, bestyrelsen har modtaget, forlyder det, at man allerede i uge 46 vil begynde at grave kabler ned i fortovene – der bliver gravet i begge side af vejen.
Når det arbejde er færdigt, går der ca. 14 dage, hvorefter de enkelte stik vil blive gravet/skudt ind til huset. Derefter vil en montør – der skal have adgang til huset – sørge for den sidste del af installationen.

Vi har ikke nogen dato for, hvornår arbejdet er færdigt.

Grundejerforeningen Digevang afholdt generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019, kl. 1900 i konfirmandstuen, Skelgårdskirken, Vestamagercentret, 2770 Kastrup.
Indkaldelse med dagsorden, der er husstandsomdelt, kan læses her
Det reviderede regnskab kan ses her
Referatet kan læses her

Opdateringerne er nu rokeret, så sidste nyt står øverst.

Opdateret 06.02.18. Siden sidst har NCC færdiggjort arbejdet med reparation af 27 opkørsler, idet man først at fjerne asfaltborten ud for opkørslen, hvorefter de har hævet kantstenene og udlagt ny asfaltbort mellem kantsten og fliser. Vi har meddelt NCC, at arbejdet ser fint ud, men at vi er utilfreds med den fuge, der er opstået mellem vejasfalten og de ændrede kantsten. NCC har i første omgang hævdet, at der var fyldt asfalt fra asfaltborten ned i revnen, men efter en besigtigelse har de forståelse for vores synspunkter. De har lovet at efterfylde revnerne med flydende asfalt, men det kan først blive til foråret, når risikoen for frost er forsvundet. Bestyrelsen følger selvfølgelig op på det, så arbejdet bliver udført.
Vi har også fået fyldt asfalt ud over de revner, der var opstået efter asfalteringen, men det virker ikke helt efter hensigten, idet asfalten nærmest er lagt som en pølse oven på revnerne, men det kan vi nok ikke ændre på.

Opdateret 12.10.17. NCC og Nørretofte er i dag startet på ændringen af de opkørsler, vi sammen med NCC blev enige om at ændre. Arbejdet vil stå på fra i dag og ca. én uge frem, men det kan ikke afvises, at der medgår flere dage til arbejdet. Beboerne, der er berørt af gravearbejdet, er blevet orienteret med en seddel i postkassen.
Alle bedes tage hensyn til vejarbejdet, så det kan forløbe gnidningsløst.

Opdateret 28.09.17. Vi har i dag – efter flere møder og lang tids venten – holdt et afklarende møde med NCC, hvor det blev aftalt, hvilke opkørsler NCC v/Entreprenør, Nørretofte vil reparerer inden for den nærmeste fremtid. Der er tale om opkørsler, hvor kantstenen ligger meget lavt i forhold til vejbelægningen, og som volder problemer for beboerne. Opkørslerne er i dag blevet markeret med gul afmærkning, så beboerne kan se, hvilke opkørsler der bliver repareret. Når vi har en dato for iværksættelsen, bliver de beboere, der bliver berørt af gravearbejdet, orienteret.
Ud over opkørslerne, bliver trekanten på hjørnet af Kongelundsvej og Johannesburg Allé 2 også udskiftet med ny asfalt, ligesom der bliver skiftet et par knækkede fliser på hjørnerne Pretoria Allé/Johannesburg Allé og Natalvej/Liberiavej og endelig bliver der udlagt flydende asfalt i de tværgående revner, der er opstået på især Johannesburg Allé.

Betaling for ændrede opkørsler m.v. De grundejere, som har anmodet om udvidelse eller ændring af opkørslen, vil i løbet af februar/marts modtage en faktura på ændringen. Det koster kr. 812,50 inkl. moms pr. kantsten.
De grundejere, der som følge af byggeskader har fået lagt nye fliser, skal betale kr. 312,50 inkl. moms pr. flise.
De fliser, der er udskiftet som følge af almindelig slitage, betales af foreningen som årlig vedligeholdelse.

Statusmøde med NCC torsdag den 5. januar. Vi har i dag holdt statusmøde med NCC, og det aftaltes, at NCC undersøger, hvilke muligheder vi har for at imødekomme de grundejere, hvis op- og indkørsler har niveauforskel mellem kørebane og kantsten. Derudover drøftede vi muligheden for at placere store kampsten på hjørnerne, så vi kan imødegå overkørsel af fortovsfliserne på hjørnerne. Problemet er særlig stort på den del af foreningen, der er beliggende på den østlige side af Kongelundsvej. Det er især parkering ud for haveforeningerne, der er årsag til problemerne. Da vi bor på private fællesvej, kan vi ikke bare etablere parkeringsrestriktioner.

Afsluttende information vedr. renoveringen af vores veje og fortov.
Vi er nu færdige med renoveringen og har undervejs stødt på nogen problemer. De fleste er blevet løst i samarbejde med entreprenøren, men det har sinket projektet.
Der er gennemsyn med entreprenøren i uge 1, og vi vil gerne have input fra grundejerne. Vi vil så forsøge at rette op på de problemer, der muligvis stadig er enkelte steder.
Vi understreger forsøge, vi skal stadig huske på, at vi har fået foretaget en renovering – det er ikke helt nye veje/fortove. Det har f.eks. ikke været muligt inden for budgettet at skifte/hæve samtlige kantsten, hvorfor vi få steder har lagt en lille “rampe”, som en absolut nødløsning.
M.v.h.
Vejudvalget.

Opdateret 21.12.16. Asfaltborten er nu også blevet færdig på Liberiavej og Natalvej. De har også fejet og fjernet skiltene, men de har desværre glemt at fjerne et par bunker asfalt og sand hist og her. Det forventer vi snart bliver fjernet, så vi kan få en klarmelding fra NCC.
I begyndelsen af januar har vi en gennemgang af hele vejprojektet med NCC, og vi har faktisk fundet emner, som vi ønsker at drøfte med dem – det er bl.a. nogle overkørsler, som vi godt kunne tænke os bliver forbedret.
Vi vender tilbage med yderligere information, når vi nærmer os afslutningen.

Opdateret 11.12.16. Det er endelig lykkedes at få asfalteret vejene færdigt – det har holdt hårdt på, men til gengæld må man sige, at resultatet også er blevet godt.
Der resterer fortsat noget arbejde med asfaltborten, men det ser ud til at være tæt på en afslutning. De har i hver fald lovet at fortsætte på mandag den 12.12.16., og på tirsdag har NCC lovet en gennemgribende oprydning og fejning af vejene, så det ser vi frem til.
Herefter resterer forhåbentlig kun vejafmærkning.
De problemer vi har haft med tungvognskørsel på Johannesburg Allé og Pretoria Allé i forbindelse med haveforeningens kloak- og vejprojekt, ser også ud til at være afsluttet, Nu skal vi bare have det sidste færdigt, så der igen kommer ordnede forhold på hjørnerne.
Parkeringsproblemerne på den nord- sydgående del af Johannesburg Allé, som langt hen ad vejen har været årsag til skaderne på vores hjørner, har vi nok svært ved at ændre på, da vi bor på private fællesveje, hvor det er “tungt” at få etableret parkeringsrestriktioner. Man kan som nødløsning overveje placering af store kampsten på hjørnerne – det har de andre foreninger benyttet sig af.
Når hele projektet er færdigt, vil der i januar blive afholdt en afsluttende besigtigelse.

Vejret bliver ved med at spille ind i forhold til færdiggørelsen af vores veje. Senest har man udsat asfalteringen af Natalvej til på tirsdag, da man har svært ved at udføre arbejdet på tilfredsstillende vis, så længe det regner, eller når temperaturen er under +5 gr. Vi bliver ved med at presse på for at få det færdigt, men på den anden side er vi ikke interesseret i et dårligt resultat. Det ligger NCC meget på sinde, at arbejdet skal være af en god kvalitet, og det er vi vel et eller andet sted nødt til at respektere.
Asfalteringen af Liberiavej blev udført i tirsdags med et – efter vores mening – med meget flot resultat.
Reparationerne på Pretoria Allé og Johannesburg Allé er nu færdige, og så vidt vi erfarer er beboerne godt tilfreds.
Til gengæld har vi store problemer med overkørsel af vores hjørner på de samme veje – årsagen er, at haveforeningen Selandia dels har fået kloakeret og dels er ved at få asfalteret. Det betyder, at rigtig mange lastbiler kører på vores veje – på trods af vi har en gammel aftale, der forbyder denne kørsel til og fra haveforeningerne. De er imidlertid i et dilemma, for de kan ikke køre ind via Viberupstræde, som ellers er aftalen, da bilerne er for store – det går så ud over vores veje – øv øv..
Vi er hele tiden i dialog med formanden for Selandia og de selskaber, der kører på vejene, og de har allerede én gang repareret fortovene, og de har lovet at gøre det igen, når deres projekt er færdigt, så vi håber også her, der kommer styr på det.

Opdateret 18.11.16. NCC, der er rykket for genoptagelse af arbejdet – nu vejret er blevet mildere – har i dag meddelt, at de fortsætter i næste uge – uge 47.
Der er tale om reparationer af opkørslerne på Pretoria Allé og Johannesburg Allé samt reguleringen af brønddækslerne på Natalvej. Derefter vil de være klar til asfaltering af Natalvej og Liberiavej i uge 48.
Vi håber det holder stik denne gang, og at vejret er med os.

Herunder kan du følge med i vejprojektet:
Projektet starter mandag, 12.09.16. på Johannesburg Allé med udskiftning af rendestensbrønde, kloakdæksler, defekte fliser og kantsten samt regulering af uhensigtsmæssige opkørsler – derefter fortsættes til de øvrige veje. Der opsættes skilte med stop og parkeringsforbud med angivelse af tidsrum for forbuddet.

Rundskrivelse om vejarbejde

Arbejdet på Pretoria Allé og Johannesburg Allé er stort set afsluttet – NCC mangler at afrunde nogle lidt høje asfaltkanter ind mod kantstenene på visse ind/opkørsler. Derudover skal ind/opkørslerne ændres tre steder på Pretoria Allé og et sted på Johannesburg Allé, idet man har undladt at skrabe den gamle asfalt af, før man lagde ny asfaltbort.

Arbejdet på Natalvej og Liberiavej er sat på “stand by”, idet vi søger en lidt anden løsning for ind/opkørslerne end på Pretoria Allé, hvor nogle kantsten ligger lidt under asfalten – vi afventer p.t. NCC’s forslag.

Møde afholdt, 02.11.16. NCC fortsætter onsdag i næste uge – 12.11.16. – med regulering af brønddæksler og riste på Natalvej og Liberiavej, men det bliver desværre ikke muligt at fræse af på vejene, så i lighed med Pretoria Allé og Johannesburg Allé kan der opstå kanter på asfalten ud for de indkørsler, der ligger meget lavt. NCC vil forsøge at afrunde kanterne, så de ikke bliver så markante.
Reparationsarbejdet på Pretoria Allé og Johannesburg Allé, hvor der ligger asfalt på nogen af opkørslernes kantsten bliver påbegyndt i uge 46.
Vi ved endnu ikke, hvornår der bliver asfalteret på Natalvej og Liberiavej, da frosten nu kan være en hindring, men vi håber på lunere vejr.

På Tårnby kommunes hjemmeside kan du læse mere om Naturpark Amager – du kan se siden her.

Du kan se den nye miniguide over Naturpark Amager lige her.

Hvis du vil vide mere om planerne for Naturpark Amager, kan du læse meget mere på Naturstyrelsens hjemmeside under – Naturpark Amager