Efter myndighedernes åbning for igen af være flere mennesker forsamlet, har bestyrelsen besluttet at afholde jubilæumsfesten lørdag den 7. november 2020.
Vi har sikret os lokalet, og musikeren har sagt god for datoen, så nu mangler vi bare en bekræftelse på, at madleverandøren også er i stand til at levere.
Vores leverandør af mad, har bekræftet, at de er klar til levering på den nye dato.
Vi vender tilbage med nyt efterhånden som der sker noget.

Bestyrelsen har afholdt vejmøde, hvorunder der blev foretaget en gennemgang af vejene – dels i forhold til veje og fortoves beskaffenhed – og dels i forhold til vedligeholdelsen. Alle har fået en seddel i postkassen – og nogen var så heldige, at de blot fik en smiley:-)
Referatet kan ses her

Gravearbejdet i forbindelse med fiberarbejdet er nu tilendebragt fra entreprenørens side, men det er langt fra tilfredsstillende.
Vi har i sidste uge foretaget en fornyet gennemgang af det arbejde, der efter entreprenørens mening er afsluttet.
Der er konstateret en lang række fejl og mangler – bestående af lavtliggende og skæve stophaner, knækkede fliser, stor afstand mellem visse fliser, løstliggende fliser og fald i forskellige retninger. Der mangler også asfaltarbejde og en gennemgribende fejning af veje og fortove.
Det hele er samlet i en henvendelse direkte til TDC, der som hovedentreprenør, er ansvarlig for arbejdets udførelse.

Vi har nu afholdt det endelige afleveringsmøde med entreprenøren og TDC, og de var indstillet på at rette nogle af de påpegede fejl, hvilket skulle være overstået nu. Andre fejl afviste de med den begrundelsen, at det var sket efter, de havde været her – det kunne vi ikke afvise.
Derudover har de på Johannesburg Allé udskiftet nogle knækkede fliser, som var ødelagt af en ukendt lastbil.

Det næste, der skal se, er færdigsyn om et lille års tid.

Digevangs formand har modtaget følgende henvendelse fra Tårnby kommunes Sundhedscenter:

Kære Grundejerforeningsformænd
Mange mennesker befinder sig lige nu i en sårbar position, hvor de hverken kan få besøg eller gå deres vanlige ærinder. Nogle af de mennesker orienterer sig ikke på sociale medier – og er muligvis ikke bekendte med de muligheder for hjælp og støtte der er til rådighed i denne tid.
Vi har derfor lavet et lille opslag med hjælpemuligheder – både praktisk hjælp og samtale – som vi vil dele uden om de sociale medier.
Vi vil være glade, hvis I kan hjælpe os med at sende opslaget ud til jeres grundejerforeninger.
På forhånd tak.
Følgende dokument er vedhæftet: Opslag Corona
Venlig hilsen
Naomi Gurfinkiel
Frivillighedskoordinator
TÅRNBY KOMMUNE
SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
KAMILLEVEJ 4, 1.TH
2770 KASTRUP
TEL. 30 76 05 25
NGU.SC.AS@TAARNBY.DK
WWW.SUNDHEDSCENTERTAARNBY.DK

Vi har udsendt en mail til de af vores medlemmer, hvis mailadresse vi er bekendt med.
I mailen opfordres medlemmerne til at videregive informationen til deres nabo, hvis man vurderer eller har kendskab til, at naboen kan have brug for det.

Digevang har ikke tænkt sig at foretage noget ekstraordinært i forhold til den verserende epedemi med Coronavirus – ud over at opfordre til, at man følger med i dagspressen, på de offentlige pressemøder og ikke mindst på https://politi.dk/corona og evt. på http://coronavirus.dk
Derudover opfordrer vi til, at man holder øjne og ører åbne og hjælper hinanden, hvis der skulle opstå behov – især hvis man har kendskab til, at en nabo eller andre har problemer med at købe ind – eller i øvrigt har behov for hjælp m.v.

Er Du hjerteløber – eller kunne du tænke dig at være det?
Digevang arbejder på at få mindst én hjertestarter i foreningen, men vi er også interesseret i at skaffe nogle hjerteløbere.
Vi har derfor uddelt følgende “Flyer”: Hjerteløbere

Foreningen har modtaget tilsagn fra 10 interesserede hjerteløbere – nogen af dem er i forvejen hjerteløbere – og vi har modtaget tilsagn fra fire grundejere, der er interesseret i at blive “faddere” til en hjertestarter.
Vi har afsendt en ansøgning om mindst én, men helst to hjertestartere til Trygfonden, som har lovet at svare efter ca. tre måneder.

Hvis Du er interesseret i at blive hjerteløber, kan du se meget mere om emnet på dette link: https://hjertestarter.dk/hjerteloeber

Følgende er sendt ud til festdeltagerne:

Kære Jubilæumsdeltagere.

På grund af den situation, der nu er opstået og henset til udmeldingerne fra Statsministeren og Myndighederne i øvrigt, har vi besluttet at AFLYSE Jubilæumsfesten på lørdag.
Vi er også i en situation, hvor Kulturzonen angiveligt bliver lukket, så vi har ingen mulighed for at gennemføre festen.
Det er hensigten, at festen skal gennemføres på et senere tidspunkt, og vi vil forsøge at opretholde vores bestilling af mad og underholdning m.v., men blot udskyde leveringen, hvis det er en mulighed. Det finder vi alt sammen ud af inden for de nærmeste dage.
Vi beklager den kedelige beslutning, men det er nok den rigtige beslutning under de givne omstændigheder.
—-
Vi har nu modtaget bekræftelse på, at vi kan udskyde leveringen af buffet’en fra Gaudium til et senere tidspunkt.
Det samme er tilfældet med vores underholder Kimlarsenjam.dk, så nu venter vi bare på normaliserede forhold i landet.
—-
Det er kun tiden, der vil vise, hvornår festen bliver afholdt, men det er helt sikkert, den nok skal blive holdt.
Vi har besluttet ikke at tilbagebetale det indbetalte beløb, men i stedet vente til festen skal holdes – skulle der til den tid være nogen, der ikke har mulighed for at deltage, vil de selvfølgelig få deres penge tilbage.
——-
I forbindelse med Digevangs 75 års fødselsdag, inviteres medlemmer med hjemmeboende børn til et jubilæumsarrangement med mad, drikke og underholdning – invitationen kan ses på dette link: Jubilæumsinvitation_2020

Bemærk! Når man sender en tilmelding på 75@digevang.dk kan man risikere at modtage et retursvar med overskriften: Undelivered Mail Returned to Sender – men det skal I ikke tage jer af – mailen er leveret, og der er formentlig tale om en returmelding fra et Spam-filter hos vores mailudbyder.
Når betaling har fundet sted, kan vi også se betalingen – enten i MobilePay eller i banken.

Ind til nu har vi modtaget følgende tilmeldinger:
Voksne: 62
Børn: 10

Tilmeldingsfristen er udløbet.

I forbindelse med udarbejdelse af BS-meddelelsen er standardteksten ikke blevet rettet rigtig til, så der i stedet for at stå “KONTINGENT GF DIGEVANG FOR HELE 2019”, skulle have stået “KONTINGENT GF DIGEVANG FOR HELE 2020”.
På indkaldelsen er sket samme fejl – i stedet for teksten: “For at opnå stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt senest den 1. februar 2019”, skulle der selvfølgelig have stået; “For at opnå stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt senest den 1. februar 2020”.
Nogen gange går tingene lidt for hurtigt, selv om man egentlig burde have god tid som pensionist:-)
Jeg håber selvfølgelig, at medlemmerne kan bære over med det.

Grundejerforeningen Digevang afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar, 2020, kl. 19:00, i Skelgårdskirkens mødelokale, Vestamagercentret.
Indkaldelsen blev omdelt til grundejerne og kan ses her: Indkaldelse_2020
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle være formanden i hænde senest med udgangen af januar.
Uddrag af vedtægternes §6.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, og intet forhandles eller vedtages på generalforsamlingen uden at være anført i indkaldelsen. Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede regnskab, som kan ses her: Årsregnskab_2019_final

Referatet fra generalforsamlingen er nu udarbejdet og kan ses her: Generalfors_200225