Generalforsamling 2020.

Grundejerforeningen Digevang afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar, 2020, kl. 19:00, i Skelgårdskirkens mødelokale, Vestamagercentret.
Indkaldelsen er omdelt til grundejerne og kan ses her: Indkaldelse_2020
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle være formanden i hænde senest med udgangen af januar.
Uddrag af vedtægternes §6.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen, og intet forhandles eller vedtages på generalforsamlingen uden at være anført i indkaldelsen. Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede regnskab, som kan ses her: Årsregnskab_2019_final

Referatet fra generalforsamlingen er nu udarbejdet og kan ses her: Generalfors_200225