Grundejerforeningen
"Digevang"

 

Digevang

Bestyrelsen

Regnskab

Vedtægter

Referater

Information

Nyttige links

Hit CounterSend en mail til bestyrelsen

 

Nyt fra bestyrelsen - referater:

11-05-16 Vejmøde

07-04-16 Bestyrelsesmøde

17.03.16 Referat af ekstraordinær generalfors.

25-02-16 Indk. ekstraordinær generalforsamling

25-02-16 Generalforsamlingen 2016

22-01-16 Indkaldelse 2016

22-01-16 Revideret regnskab 2015

22-01-16 Bestyrelsesmøde

06-05-15 Vejmøde 2015

24-02-15 Generalforsamlingen 2015

27.01.15 Bestyrelsesmøde

22.01.15 Revideret regnskab 2014

02.05.14 Vejmøde 2014

25-02-14 Generalforsamlingen 2014

09.02.14 Revideret regnskab 2013

29.01.14 Bestyrelsesmøde

17.05.13 Vejmøde 2013

26.02.13 Generalforsamlingen 2013

23-01-13 Revideret regnskab 2012

11-05-12 Vejmøde 2012

23.02.12 Generalforsamlingen 2012

12-02-12 Indkaldelse til generalforsamling

27.01.12 Bestyrelsesmøde

28.01.12 Revideret regnskab 2011

12.05.11 Vejmøde 2011

23.02.11 Generalforsamlingen 2011

05.02.11 Indkaldelse til generalforsamling

28.01.11 Revideret regnskab 2010

28.01.11 Bestyrelsesmøde

23.04.10 Referat af vejmøde

23.02.10 Generalforsamlingen 2010

06.02.10 Indkaldelse til generalforsamling

06.02.10 Revideret regnskab 2009

29.01.10 Bestyrelsesmøde

01.05.09 Bestyrelsesmøde - vejmøde

24.02.09 Generalforsamlingen 2009

30.01.09 Bestyrelsesmøde

09.02.09 Revideret regnskab for 2008

09.05.08 Bestyrelsesmøde - vejmøde

26.02.08 Generalforsamlingen 2008

25.01.08 Bestyrelsesmøde 

25.01.08 Revideret regnskab for 2007

11.05.07 Bestyrelsesmøde - vejmøde

27.02.07 Generalforsamlingen 2007

27.01.07 Godkendt regnskab for 2006

27.10.06 Bestyrelsesmøde

06.05.06 Bestyrelsesmøde

21.02.06 Generalforsamlingen 2006

30.01.06 Bestyrelsesmøde

27.01.06 Godkendt regnskab for 2005

24.11.05 Bestyrelsesmøde

22.03.05 Stemningsbilleder fra festen

22.02.05. Generalforsamlingen 2005

22.02.05. Godkendt regnskab for 2004

28.01.05. Bestyrelsesmøde

10.12.04. Bestyrelsesmøde

06.05.04. Bestyrelsesmøde

24.02.04. Generalforsamlingen 2004 

24.02.04. Godkendt regnskab for 2003

30.01.04. Bestyrelsesmøde

 
 

 

Opslagstavle

Generalforsamling!

Den årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 28. februar kl. 1900 i Kulturzonen, Nøragersmindevej 100, 2791 Dragør.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jfr. vedtægterne være formanden/bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 31. januar 2017.
Nærmere følger vedr. dagsorden m.v.

Husk!

At vedligeholde vej og fortov, også for is og sne. Det er grundejerens ansvar, at der er skrabet sne, gruset eller saltet ved glat føre - også selv om vi har betalt for at få fejet vejene for sne.
Der bliver kun fejet eller skrabet sne på vejene - IKKE gruset eller saltet.

--------
Hækken må ikke gro for langt ud på fortovet. Der SKAL være 40-50 cm fra bagkanten af fliserne ind til hækken af hensyn til barnevogne m.v.
Den er nem at klippe ind om vinteren!
Det samme er gældende for andre hegn ud mod vejen.
--------
Det bør tilstræbes ikke at parkere med hjulene på fortovet/asfaltborten, da de derved beskadiges, men det er ikke forbudt i Tårnby kommune.

Vejprojektet.

Opdateringerne er nu rokeret, så sidste nyt står øverst.

Betaling for ændrede opkørsler m.v. De grundejere, som har anmodet om udvidelse eller ændring af opkørslen, vil i løbet af februar/marts modtage en faktura på ændringen. Det koster kr. 812,50 inkl. moms pr. kantsten.
De grundejere, der som følge af byggeskader har fået lagt nye fliser, skal betale kr. 312,50 inkl. moms pr. flise.
De fliser, der er udskiftet som følge af almindelig slitage, betales af foreningen som årlig vedligeholdelse. 

Statusmøde med NCC torsdag den 5. januar. Vi har i dag holdt statusmøde med NCC, og det aftaltes, at NCC undersøger, hvilke muligheder vi har for at imødekomme de grundejere, hvis op- og indkørsler har niveauforskel mellem kørebane og kantsten. Derudover drøftede vi muligheden for at placere store kampsten på hjørnerne, så vi kan imødegå overkørsel af fortovsfliserne på hjørnerne. Problemet er særlig stort på den del af foreningen, der er beliggende på den østlige side af Kongelundsvej. Det er især parkering ud for haveforeningerne, der er årsag til problemerne. Da vi bor på private fællesvej, kan vi ikke bare etablere parkeringsrestriktioner. 

Afsluttende information vedr. renoveringen af vores veje og fortov.
Vi er nu færdige med renoveringen og har undervejs stødt på nogen problemer. De fleste er blevet løst i samarbejde med entreprenøren, men det har sinket projektet.
Der er gennemsyn med entreprenøren i uge 1, og vi vil gerne have input fra grundejerne. Vi vil så forsøge at rette op på de problemer, der muligvis stadig er enkelte steder.
Vi understreger forsøge, vi skal stadig huske på, at vi har fået foretaget en renovering - det er ikke helt nye veje/fortove. Det har f.eks. ikke været muligt inden for budgettet at skifte/hæve samtlige kantsten, hvorfor vi få steder har lagt en lille "rampe", som en absolut nødløsning.
M.v.h.
Vejudvalget.

Opdateret 21.12.16. Asfaltborten er nu også blevet færdig på Liberiavej og Natalvej. De har også fejet og fjernet skiltene, men de har desværre glemt at fjerne et par bunker asfalt og sand hist og her. Det forventer vi snart bliver fjernet, så vi kan få en klarmelding fra NCC.
I begyndelsen af januar har vi en gennemgang af hele vejprojektet med NCC, og vi har faktisk fundet emner, som vi ønsker at drøfte med dem - det er bl.a. nogle overkørsler, som vi godt kunne tænke os bliver forbedret.
Vi vender tilbage med yderligere information, når vi nærmer os afslutningen.

Opdateret 11.12.16. Det er endelig lykkedes at få asfalteret vejene færdigt - det har holdt hårdt på, men til gengæld må man sige, at resultatet også er blevet godt.
Der resterer fortsat noget arbejde med asfaltborten, men det ser ud til at være tæt på en afslutning. De har i hver fald lovet at fortsætte på mandag den 12.12.16., og på tirsdag har NCC lovet en gennemgribende oprydning og fejning af vejene, så det ser vi frem til.
Herefter resterer forhåbentlig kun vejafmærkning.
De problemer vi har haft med tungvognskørsel på Johannesburg Allé og Pretoria Allé i forbindelse med haveforeningens kloak- og vejprojekt, ser også ud til at være afsluttet, Nu skal vi bare have det sidste færdigt, så der igen kommer ordnede forhold på hjørnerne.
Parkeringsproblemerne på den nord- sydgående del af Johannesburg Allé, som langt hen ad vejen har været årsag til skaderne på vores hjørner, har vi nok svært ved at ændre på, da vi bor på private fællesveje, hvor det er "tungt" at få etableret parkeringsrestriktioner. Man kan som nødløsning overveje placering af store kampsten på hjørnerne - det har de andre foreninger benyttet sig af.
Når hele projektet er færdigt, vil der i januar blive afholdt en afsluttende besigtigelse.

Opdateret 01.12.16. Vejret bliver ved med at spille ind i forhold til færdiggørelsen af vores veje. Senest har man udsat asfalteringen af Natalvej til på tirsdag, da man har svært ved at udføre arbejdet på tilfredsstillende vis, så længe det regner, eller når temperaturen er under +5 gr. Vi bliver ved med at presse på for at få det færdigt, men på den anden side er vi ikke interesseret i et dårligt resultat. Det ligger NCC meget på sinde, at arbejdet skal være af en god kvalitet, og det er vi vel et eller andet sted nødt til at respektere.
Asfalteringen af Liberiavej blev udført i tirsdags med et - efter vores mening - med meget flot resultat.
Reparationerne på Pretoria Allé og Johannesburg Allé er nu færdige, og så vidt vi erfarer er beboerne godt tilfreds.
Til gengæld har vi store problemer med overkørsel af vores hjørner på de samme veje - årsagen er, at haveforeningen Selandia dels har fået kloakeret og dels er ved at få asfalteret. Det betyder, at rigtig mange lastbiler kører på vores veje - på trods af vi har en gammel aftale, der forbyder denne kørsel til og fra haveforeningerne. De er imidlertid i et dilemma, for de kan ikke køre ind via Viberupstræde, som ellers er aftalen, da bilerne er for store - det går så ud over vores veje - øv øv..
Vi er hele tiden i dialog med formanden for Selandia og de selskaber, der kører på vejene, og de har allerede én gang repareret fortovene, og de har lovet at gøre det igen, når deres projekt er færdigt, så vi håber også her, der kommer styr på det.

Opdateret 18.11.16. NCC, der er rykket for genoptagelse af arbejdet - nu vejret er blevet mildere - har i dag meddelt, at de fortsætter i næste uge - uge 47.
Der er tale om reparationer af opkørslerne på Pretoria Allé og Johannesburg Allé samt reguleringen af brønddækslerne på Natalvej. Derefter vil de være klar til asfaltering af Natalvej og Liberiavej i uge 48.
Vi håber det holder stik denne gang, og at vejret er med os.

Indledning. Her på siden kan du ud over referater fra generalforsamlinger og møder også følge med i vejprojektet:
Opstart. Projektet starter mandag, 12.09.16. på Johannesburg Allé med udskiftning af  rendestensbrønde, kloakdæksler,  defekte fliser og kantsten samt regulering af uhensigtsmæssige opkørsler - derefter fortsættes til de øvrige veje. Der opsættes skilte med stop og parkeringsforbud med angivelse af tidsrum for forbuddet.

Rundskrivelse af 22.06.16.

Arbejdet på Pretoria Allé og Johannesburg Allé er stort set afsluttet - NCC mangler at afrunde nogle lidt høje asfaltkanter ind mod kantstenene på visse ind/opkørsler. Derudover skal ind/opkørslerne ændres tre steder på Pretoria Allé og et sted på Johannesburg Allé, idet man har undladt at skrabe den gamle asfalt af, før man lagde ny asfaltbort.

Arbejdet på Natalvej og Liberiavej er sat på "stand by", idet vi søger en lidt anden løsning for ind/opkørslerne end på Pretoria Allé, hvor nogle kantsten ligger lidt under asfalten - vi afventer p.t. NCC's forslag.

Møde afholdt, 02.11.16. NCC fortsætter onsdag i næste uge - 12.11.16. - med regulering af brønddæksler og riste på Natalvej og Liberiavej, men det bliver desværre ikke muligt at fræse af på vejene, så i lighed med Pretoria Allé og Johannesburg Allé kan der opstå kanter på asfalten ud for de indkørsler, der ligger meget lavt. NCC vil forsøge at afrunde kanterne, så de ikke bliver så markante.
Reparationsarbejdet på Pretoria Allé og Johannesburg Allé, hvor der ligger asfalt på nogen af opkørslernes kantsten bliver påbegyndt i uge 46.
Vi ved endnu ikke, hvornår der bliver asfalteret på Natalvej og Liberiavej, da frosten nu kan være en hindring, men vi håber på lunere vejr.